W naszej ofercie mamy wszystkie diagnozy niezbędnę do podjęcia ukierunkowanej terapii i rozpoczęcia efektywnej pracy z dzieckiem. Prawidłowo zdiagnozowane dziecko i dobrze ułożony plan terapii zapewniają osiągnięcie sukcesu i systematyczną poprawę opóżnionych funkcji psychoruchowych dziecka.

 

RODZAJ DIAGNOZY I JEJ OPIS

 

 

 1. Diagnoza psychologiczna. Badanie psychologiczne , w tym diagnoza trudności szkolnych i dysleksji-Badanie trwa około 2-3 godzin i składa się z 3 spotkań , dwóch z dzieckiem i jednym na omówienie diagnozy z rodzicami- 500 zł plus przetwarzanie słuchowe 180 PLN

 

 1. Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych/autyzmu/Zespołu Aspergera wydawana jest przez zespół specjalistów: lekarza psychiatrę,psychologa, pedagoga specjalnego/ logopedy

          Składa się z :

          wywiadu z rodzicami pod nieobecność dziecka

          analizy dostarczonej dokumentacji medycznej i psychologicznej

         obserwacji kierowanej dziecka (2 spotkania prowadzone przez psychologa i pedagoga)

         badanie lekarskie psychiatryczne- 2 spotkania, jedno bez dziecka

         w trakcie spotkań ze specjalistami może zostać zasugerowana potrzeba uzupełnienia badań, oraz dodatkowych konsultacji ( diagnoza SI, badanie okulistyczne,  

         audiologiczne,neurologiczne)

         Zespół omawia wyniki badań i obserwacji i uzgadnia wnioski

         Spotkanie z rodzicami; przekazanie wniosków, rozpoznania i zaleceń terapeutycznych. Wydanie orzeczenia na piśmie (Psycholog).

 

 

 1. Dojrzałość szkolna- dotyczy dzieci przedszkolnych- Ocena dojrzałości poznawczych i społeczno -emocjonalnych- Badanie trwa około 2-3 godzin i składa się z 3 spotkań , dwóch z dzieckiem i jednym na omówienie diagnozy z rodzicami- 420 zł

 

 

 

 1. Diagnoza neuropsychologiczna- Badanie służące ocenie funkcji poznawczych. Skierowane jest do osób z chorobami neurologicznymi (np. udary, guzy mózgu, urazy mózgu) lub po przebytych w/w chorobach neurologicznych oraz do osób odczuwających pogorszenie funkcjonowania pamięci, planowania działania, orientacji przestrzennej.Na badanie neuropsychologiczne składa się najczęściej wywiad kliniczny oraz dobór odpowiednich testów neuropsychologicznych, trwa 2-3 spotkania około 60 minut każde-380 PLN

 

 

 1. Diagnoza i ocena funkcjonalna PEP-R- test służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju-500 zł

 

 

 1. Diagnoza integracji sensorycznej-Diagnoza zajmuje zwykle od 2 do 3 spotkań, trwających około 60 minut, w zależności od aktywności i nastroju dziecka. Polega ona na wywiadzie z rodzicami na temat przebiegu ciąży, rozwoju dziecka, przeprowadzeniu przez wykwalifikowanego terapeutę SI obserwacji klinicznej oraz testów Kalifornijsko-Południowych, opracowanych przez A. J. Ayres.-330 zł

 

 

 

 1. Diagnoza integracji bilateralnej- Diagnoza trwa około 60 minut. Terapeuta ustala zakres problemów i zaburzeń i na kolejnym spotkaniu terapeutycznym przekazuje zestaw ćwiczeń dobranych indywidualnie do diagnozowanej osoby.Następne spotkania odbywaja się co 3-4 tygodnie. 150 PLn

   

 2. Diagnoza logopedyczna. Diagnoza zajmuje około godziny rozpoczyna się wywiadem, sprawdzeniem artykulacji, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego narządu mowy i jej oceną- 150 zł

 

       8. Diagnoza neurologopedyczna. Diagnozę neurologopedyczną wykonuje się w oparciu o specjalistyczne testy, dostosowane do zdiagnozowanych zaburzeń                        organicznych -150 zł

 

 

 1. Diagnoza fizjoterapeuty. Diagnozę fizjoterapeutyczna określa rodzaj wad postawy, wad stóp oraz zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dziecka. Pozwala na rozpoznanie nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego. Obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe może być przyczyną problemów ruchowych dziecka, opóźnionego rozwoju psychomotorycznego w pierwszych latach życia. Wpływa również na rozwój wad postawy. Diagnozę przeprowadza się w oparciu o wywiad z rodzicami obserwację swobodnej aktywności dziecka, analizę postawy, oraz testy kliniczne. 150 PLN

 

 

 

 1. Diagnoza metodą Warnkego. Diagnoza w metodzie Warnkego jest pomocna wokresleniu zaburzeń w zakresie przetwarzania słuchowego, przyczyn trudności szkolnych, oraz ryzyka dysleksji. Każde z zadań testowych bada inną kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki- 180 PLN

 

 

 1. Konsultacja psychologiczna. Konsultacja trwa około 1 godziny, opiera się na wywiadzie, określeniu głównych problemów, obserwacji zachowania w trakcie swobodnej aktywności. Polecamy ją rodzicom, którzy szukają przyczyn zaburzeń lub nieprawidłowego funkcjonowania dziecka. Psycholog pokieruje dalszą terapią lub skieruje do odpowiedniego specjalisty-150 PLN

 

 

 

 1. Konsultacja lekarska-150 PLN/180 PLN