Przez wiele lat wypracowaliśmy skuteczną metodę pracy z uczniami z trudnościami szkolnymi w zakresie czytana i pisania.

Podstawę stanowi prawidłowa diagnoza, obejmująca szczegółowy wywiad, pełne badanie psychologiczne obejmujące badanie analizatorów wzrokowych, słuchowych i motorycznych.

Diagnozą powinny być objęte nie tylko dzieci w wieku szkolnym, przejawiające trudności szkolne, ale również przedszkolaki z ryzyka dysleksji.

Wczesna diagnoza daje możliwość prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole i normalnego funkcjonowania rodziny, osiągnięcia spokoju,zniwelowanie ciągłego napięcia.Często jest bowiem tak, że w obliczu ciągłych problemów rodzice oskarżają się wzajemnie, obwiniają całą winą dziecko, zakazują zajęć dodatkowych,wprowadzają terror niekończącego się odrabiania lekcji i czytania. Dziecko coraz bardziej nienawidzi szkoły i często również siebie.

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci z prawidłowym rozwojem umysłowym. Trudności wynikają z zaburzeń niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji.

DYSLEKSJA- obejmuje specyficzne trudności w czytaniu

DYSORTOGRAFIA- to specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni

DYSGRAFIA- to niska sprawność graficzna pisma

Nieprawidłowości funkcjonowania OUN obejmują funkcje percepcyjno-motoryczne tj. spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, oraz motorykę i ich współdziałanie, funkcje językowe, zaburzenia pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej, lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Dzieci z „ryzykiem dysleksji” często w okresie przedszkolnym przejawiają objawy tj.:

 • Opóźniony rozwój mowy
 • Mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw, samoobsługi, rysowania i pisania
 • Wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne
 • Trudności w układaniu i odtwarzaniu wzorów graficznych
 • Oburęczność
 • Mylenie prawej i lewej ręki
 • Trudności w czytaniu i pisaniu

 W oparciu o przeprowadzoną diagnozę ustalamy plan terapii:

W terapii uwzględniamy:

 • integrację bilateralną

 • integrację odruchów metodą Masgutowej

 • metodę krakowską symultaniczno-sekwencyjną metodę czytania

 • metodę Warnkego

 • reedukację i zajęcia kompensacyjne

Metoda Warnkego w terapii dysleksji

Według koncepcji Warnke, przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania i mówienia są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które przebiegać mogą prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki wykonywanych z pomocą urządzenia Brain-Boy® - Universal.

Dla kogo?

Metoda opracowana przez Freda Warnke przeznaczona jest do pracy z dziećmi od  6 roku życia lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Terapią objęte są osoby przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

Diagnoza

Procedura diagnostyczna w metodzie Warnkego składa się z 14 kroków. Każde z zadań testowych bada inną kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki.

Trening

W oparciu o wynik uzyskany w procesie diagnozy, terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Trening prowadzony metodą Warnkego zawiera zadania odpowiadające 14 próbom diagnostycznym. Opracowany przez Freda Warnke trening opiera się na dwóch zasadniczych filarach:

 • Automatyzacja przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego

 • Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych

Pacjent korzysta z urządzenia w Poradni pracując z terapeutą, oraz w domu. Metoda Warnkego pozwala na poprawienie funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi. Wykorzystanie metody Warnkego daje także możliwość dokładnego i systematycznego zapisywania oraz analizowania wyników treningu oraz tworzenia raportów dla rodziców i innych specjalistów pracujących z dzieckiem.

 

Metoda FORBRAIN®

Zestaw słuchawkowy z mikrofonem i filtrem dynamicznym, pomaga odfiltrować hałas środowiskowy wyodrębniając i wzmacniając głos użytkownika. Urządzenie jest wykorzystywane do transmisji dźwięków za pomocą przwodnictwa kostnego, dając układowi nerwowemu solidny trening sensoryczny.

Są dwa sposoby odbierania dźwięku, poprzez przewodnictwo powietrzne i przewodnictwo kostne. Fale dźwiękowe przenoszone przez powietrze są narażone na wiele zakłóceń oraz opóźnień w odbiorze dźwięku. System FORBRAIN® wzmacnia przewodzenie kostne, które eliminuje hałasy i bodźce zakłócające oraz przenosi je w bardziej efektywny sposób. Dzięki zastosowaniu filtra dynamicznego modyfikującego dźwięk stymuluje mózg i utrzymuje go w ciągłej gotowości, dzięki czemu mózg jest bardziej zaangażowany i uważny w szczególności na wejściową informację słuchową.

Korzyści:

 • poprawa uwagi, pamięci i koncentracji

 • poprawa czytania i pisania

 • poprawa mowy i artykulacji

 • większa pewność siebie

 • poprawa umiejętności komunikacyjnych i społecznych

 • lepsza organizacja działań

 • lepsza orientacja w przestrzeni

 • poprawa w zakresie stabilizacji posturalnej, równowagi i koordynacji ruchowej

 • autoregulacja

 • większy poziom energii

 • poprawa w nauce języków obcych

Dla kogo?

dla dzieci:

 • z zaburzeniami SI

 • z problemami logopedycznymi

 • z problemami z koncentracją uwagi i pamięcią

 • nadpobudliwych

 • z dysleksją

Metoda pracy z słuchawkami z przewodnictwem kostnym znakomicie stymuluje nie tylko słuch, ale i układ przedsionkowy. Jest doskonałym uzupełnieniem zajęć z integracji sensorycznej, logopedii i terapii pedagogicznej.