Psycholog w Poradni „KAR-MEL" zajmuje się dziećmi od wieku niemowlęcego do pełnoletności i osobami dorosłymi. Głównym jego zadaniem jest rozpoznanie przyczyn problemów, postawienie diagnozy i uzgodnienie procesu leczenia , określenie zakresu terapii indywidualnej lub grupowej. Metody pracy w zależności od grupy wiekowej różnią się zasadniczo. Zmieniają się również problemy i oczekiwania klientów.

 

PSYCHOLOG:D Z I E C I

 

W okresie niemowlęcym i przedszkolnym rodziców niepokoją symptomy wskazujące na zaburzenia rozwojowe i funkcjonalne. Dziecko rozwija się z opóźnieniem: mówi, siada, nie nawiązuje kontaktów społecznych, czasem są to zaburzenia emocjonalne np. nadmierna agresywność, zahamowanie lub lęk, lub problemy natury wychowawczej.

 

W okresie szkolnym pojawiają się problemy związane z trudnościami szkolnymi, nadmierna pobudliwością, tikami, jąkaniem czy moczeniem nocnym. Okres dojrzewania związany jest często z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami z jedzeniem, trudnościami wychowawczymi. Często pojawiają się sytuacje problemowe związane z adaptacją w nowej szkole, relacjami z rówieśnikami, zaburzeniami zachowania, konfliktami w rodzinie.

 

Psycholog pomaga w rozpoznaniu problemu, zrozumieniu go i rozwiązaniu.

 

PEDAGOG

 

Terapię pedagogiczną prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, w tym pedagodzy specjalni surdopedagodzy i tyflopedagodzy.

 

Celem terapii pedagogicznej jest:

 

• Stymulacja i usprawnianie rozwoju psychomotorycznego

 

• Wyrównywanie braków

 

• Eliminowanie niepowodzeń szkolnych i emocjonalno-społecznych

 

Do dyspozycji pedagoga pozostaje wiele nowoczesnych technik i metod. Terapia pedagogiczna jest szczególnie ważna na początku rozwoju dziecka i we wczesnym okresie podjęcia nauki szkolnej, wtedy najłatwiej jest eliminować wszelkie trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a prowadzone zajęcia stwarzają możliwość wyrównywania braków u dzieci z zakłóceniami rozwojowymi.

 

Zasadą w prowadzeniu terapii jest indywidualizacja oddziaływań, powolne stopniowanie trudności, ćwiczenie funkcji najbardziej zaburzonych, kompensacja zaburzeń, oraz systematyczność w prowadzeniu zajęć.

 

Zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) – terapia adresowana dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Jest to jedna z częściej polecanych metod pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,  dla dzieci z ADHD oraz dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Celem zajęć jest przede wszystkim rozwój emocjonalny, rozwój empatii, poprawa umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych ( z rówieśnikami i osobami dorosłymi), umiejętności współdziałania. Głównymi blokami programu terapeutycznego są m.in.:

ü  Podstawowe umiejętności prospołeczne;

ü  Komunikacja werbalna i niewerbalna - nawiązywanie, podtrzymanie i zakończenie rozmowy;

ü  Emocje i strategia radzenia sobie z nimi;

ü   Wspólna zabawa.

Każdorazowo tematyka zajęć dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Terapia ręki - zajęcia mające na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Program zajęć obejmuje: ćwiczenia rozwijające prawidłową postawą ciała, napięcie mięśniowe i pracę całej kończyny górnej wraz z obręczą barkową, a w kolejnych etapach ćwiczenia przygotowujące dłoń do wykonywania precyzyjnych ruchów. Podczas zajęć doskonalimy motorykę małą, sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, funkcje wzrokowe oraz koncentrację uwagi.

 

Terapia pedagogiczna - specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mające na celu niesienie pomocy dzieciom przejawiającym różnego rodzaju trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych. W ramach zajęć stymulowane i usprawniane są funkcje psychomotoryczne takie, jak analiza i synteza wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć sekwencyjna,  percepcja słuchowa, słuch fonemowy, pamięć słuchowa  rozwijają również koncentrację uwagi oraz umiejętności językowe.

 

 

Terapia dla dzieci z dysleksją- nastawiona na pomoc dzieciom ze specyficznymi trudnościami nauce czytania (dysleksja), pisania (dysgrafia) lub opanowania prawidłowego zapisu wyrazów (dysortografia).  Celem  zajęć jest umożliwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji. Program terapii przygotowywany jest indywidualnie dla każdego dziecka.

 

PSYCHOLOG: D O R O Ś L I

 

Pomoc osobom dorosłym opierać się może na udzieleniu porady psychologicznej, konsultacjach lub podjęciu terapii. Pomocy udzielamy również prowadząc terapie z rodziną lub parą, małżeństwem.

 

 

Pierwsze spotkanie prowadzi zwykle do postawienia diagnozy i określenia głównych problemów. Sesje terapeutyczne mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo, w zależności od przyczyny problemu i wzajemnych uzgodnień z psychologiem. Sesje terapeutyczne to regularne spotkania o ustalonej częstotliwości, prowadzone przez tę samą osobę. Trwają zwykle 50 minut. Cel terapii, ilość sesji, częstość kontaktu zostaje uzgodniona bezpośrednio pomiędzy psychoterapeuta i klientem.